25 de gen. 2013

Els nous valors cadastral i la pujada de l'IBI (II)


Entrevista Vilassar Televisió:

El mes de novembre varem publicar una nota d’opinió en relació als augments de l’IBI a partir de 2013. De tots els comentaris que hem rebut en relació a aquest tema ens ha sorprès enormement el gran desconeixement que hi ha, en general, entre la gent del municipi sobre l’augment que suposarà finalment l’aplicació dels nous valors cadastrals a la butxaca de cadascun de nosaltres. L’objectiu doncs d’aquesta nota és aprofundir una mica més en aquest impost i explicar aquest augment d’una manera més entenedora que la carta del Gerent Regional del Cadastre.

L’Impost sobre Bens Immobles (IBI) és un tribut directe en el que la base imposable està constituïda pel valor cadastral dels immobles.

La gestió de l’IBI està compartida entre la Direcció General del Cadastre (DGC), que realitza la gestió cadastral, és a dir, les operacions i actuacions administratives per la formació, manteniment i utilització de les dades immobiliàries, i els Ajuntaments, que realitzen la gestió tributaria de l’impost, és a dir, la recaptació i liquidació així com la determinació del tipus de gravamen i de les exempcions i bonificacions que procedeixin segons llei. En resum, la Direcció General del Cadastre determina el valor cadastral i l’Ajuntament determina el tipus impositiu i recapta l'impost dels contribuents.

A molts municipis els valors cadastrals dels immobles fa temps que no s’han actualitzat, en el cas de Vilassar de Mar on no s’havien revisat des de 1994. Es per aquest motiu que molts municipis han sol•licitat a la DGC que actualitzi els valors cadastrals del immobles. És important destacar que la DGC no inicia cap procés de revisió a cap municipi si l’Ajuntament d’aquest municipi no ho sol•licita.

Aquest nous valors cadastrals seran els que els Ajuntaments utilitzen com a base per calcular l’IBI dels propietaris. És a dir, sobre aquestes quantitats s’aplicaran els diferents tipus de gravamen que cada municipi hagi establert i que pot modificar al llarg dels anys segons les pròpies ordenances locals.

Els Ajuntaments tenen potestat per aplicar el tipus de gravamen que considerin entre un tipus mínim i un tipus màxim, establerts per normativa, per cada tipus d’immobles, siguin urbans, rústics o especials. Per simplificar ens referirem únicament als immobles urbans ja que són els més generalitzats.

El tipus mínim pels immobles urbans es del 0,4% i el tipus màxim es del 1,10%. No obstant els Ajuntaments poden incrementar aquest tipus en funció del municipi i dels serveis que presten, en un 0,13%. Per tant, el tipus màxim aplicable pot arribar al 1,23% (1,10 + 0,13).

L’Ajuntament de Vilassar de Mar aplica el tipus màxim del 1,23%.

Analitzem a continuació l’evolució dels tipus de gravamen a Vilassar de Mar en els últims 5 anys:


A l’any 2008 l’Ajuntament va incrementar els tipus en un 20%, el 2009 en un 2,5% i el 2012 en un 4,3%. És a dir, en els últims 5 anys els tipus s’han incrementat un 28,39% passant del 0,96% al 1,23%.

Ara i amb motiu de les revisions cadastrals l’IBI torna a pujar, i de quina manera!! Els nous valors cadastrals recullen l’augment generalitzat de valors degut al “boom” immobiliari registrat fins el 2008, període amb més pes que les reduccions de valors registrats en els últims anys de crisi.

No obstant la pujada de valors, la Llei Reguladora d’Hisendes Locals estableix que després d’una revisió, si el nou valor cadastral supera a l’anterior, s’aplicarà una reducció en l’IBI de manera que l’augment es fraccioni en 10 anys aplicant un coeficient reductor inicial de 0,9 i que anirà disminuint anualment en 0,1 fins a la total desaparició.

Quin efecte real te aquesta pujada de valors a les nostres butxaques? Veiem un exemple real.

Una referència cadastral determinada d’un pis i plaça d’aparcament, a Vilassar de Mar, que actualment te un valor cadastral de 59.715,56 euros, després de la revisió i a partir del 2013, aquest valor ha passat a ser de 97.059,91 euros, és a dir, ha augmentat un 62,54%.

A l’any 2012 l’IBI que aquests immobles han pagat ha estat de 734,50 euros (59.715,56 x 1,23%).

A l’any 2013 l’IBI d’aquests immobles després de la revisió seria de 1.193,84 euros (97.059,91 x 1,23%), pujant 459,34 euros, un 62,54%. No obstant i en aplicació de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aquesta pujada es fraccionarà en 10 anys de la següent forma:

La conclusió és que l’IBI pujarà cada any, a partir de 2013 i durant els propers 10 anys, període en el que els Ajuntaments no poden demanar mes revisions dels valors cadastrals.

El gOvi considera que, encara que aquesta revisió segurament s’havia de demanar per actualitzar uns valors que no s’havien revisat des de l’any 1994, degut els moments de crisi actuals, l’Ajuntament podria moderar l’impacte de l’augment reduint els tipus que aplica. És necessari aplicar el tipus màxim? No es pot aplicar un tipus inferior per tal de minimitzar l’augment?

Considerem, com dèiem a l’anterior nota d’opinió, que l’Ajuntament pot intentar reduir altres despeses que no són imprescindibles o fins i tot vendre aquella part del patrimoni municipal que no és imprescindible en funció de les obligacions establertes per llei. Insistim que limitar-se a recaptar més amb l’IBI i quedar-se tant ample és una immoralitat.

Advertim que les notificacions de nous valors cadastrals que s’han rebut de la Gerència Regional del Cadastre tenen errors en alguns casos, i que per tant es convenient revisar les dades incloses per evitar possibles errors que ens poden fer pagar el que no ens correspon. Algunes de les dades més rellevants sobre les que s’ha de prestar atenció són les de superfície, modificacions en l’ús i ubicacions dels immobles. Donada la complexitat del tema, si un mateix no sap fer aquesta revisió, recomanem consultar un especialista.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a info@goviweb.net